ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Γέρακας 3/8/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ.: 4390
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος», αρ. προμ. 31/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 167/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. ο ενδεικτικός προϋοπλογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.591,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 και ώρα λήξης την 11:30.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3.479,56 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 372 επισκέπτες και κανένα μέλος