ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ                   ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, 19010                  ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τηλ.: 22990 48332, 48289, 48665               ΠΡΟΫΠ.: 44.530,00€ (με Φ.Π.Α.)
FAX: 22990 48653, 48289 - E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    ΧΡΗΣΗ: 2009   
       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΔΗΜ. ΠΑΠΑ & ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 44.530,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές (αρθρ.4 παρ.2α Ν1418/84 όπως ισχύει σήμερα), που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρ.4 παρ.4β Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. – Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α1, Α2 & 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του αρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του αρθ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2 ή 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρο 16 του Ν. 1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο αρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.08.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε επτακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (748,40€) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (αρθρ.23 παρ.2 & 3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 της διακήρυξης με τα στοιχεία  (2, 4, 5, 6, 7 & 8) διατίθενται, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζητηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το ποσό των είκοσι (20.00) €.
Ο Δήμαρχος
α.α.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗ
Αντιδήμαρχος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 99 επισκέπτες και κανένα μέλος