ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 8/7/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9012
    ------------------
Δ/ΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ.:  210 72 92 601 - 8 - FAX:  210 72 92 621   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με τίτλο
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ο Δήμος Καισαριανής, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 124/7.7.2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι  την  31/7/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα Γραφεία του Δήμου Καισαριανής και συγκεκριμένα:
Δήμος Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121 Καισαριανή, Τηλέφωνο:2107292601-8, Τέλεφαξ: 2107292621.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής, την  3/8/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου.
Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ και συμπληρωματικά όπου απαιτείται με τις διατάξεις του ΠΔ 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:
• Η υπ’ αριθμ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
• Ν.2362/95 (δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών)
• της υπ’ αριθμ 151978/ΨΣ 1142-Β /10.03.2009: απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ WI-FI HOT SPOTS ) KAI  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ: 132001 και εγκεκριμένη πίστωση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 015/
• της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου από την Δευτέρα 13/7/2009.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 161.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Προϋπολογισμός του έργου χωρίς ΦΠΑ: 135.714,28€. Ο αντίστοιχος ΦΠΑ: 25.785,72€.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι έξι χιλιάδες εφτακόσα ογδόντα πέντε  ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 6.785,71).
                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                      ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 82 guests και κανένα μέλος