ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Βάρη 23/06/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ.Πρωτ. -  7749
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030444
ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωσης   δέκα   [10] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25.
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.
2. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν.3584/2007, την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 [προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].
3. Την 82/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/6819/29.04.2009 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ειδικότητα    Αριθμός    Ειδικά τυπικά προσόντα    Χρονική διάρκεια
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ    10    Δεν απαιτούνται ειδικά           8 μήνες
        τυπικά προσόντα σύμφωνα    

        με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλληλος κα Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ                                                                                                                    


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 111 guests και κανένα μέλος