ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Σαρωνίδα, 25-06-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 2572
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Σαρωνίδος 55 Τ.Κ. 19013
Τηλ.: 22910 54444, fax: 22910 53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας
Διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου η Κοινότητα να προβεί σε φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης υπαίθριου χώρου για αθλοπαιδιές
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες υπαίθριων χώρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Διακήρυξης, έως 17-07-2009, να υποβάλλουν στην Κοινότητα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης των υπαίθριων χώρων τους με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ο υπαίθριος χώρος να βρίσκεται μέσα στον Α’ τομέα Σαρωνίδας και να είναι εκτάσεων εμβαδού 300τ.μ. περίπου, παρακείμενος (γειτνιάζων) του υπό μίσθωση από τη Ν.Α.Α.Α. κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου Σαρωνίδος, προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα για αθλοπαιδιές.
2. Ο προσφερόμενος υπαίθριος χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τη χρήση για την οποία εκμισθώνεται, ο δε απαραίτητες συμπληρώσεις που ίσως χρειαστεί να γίνουν θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κοινότητας και θα έχουν τελειώσει μέχρι 10-9-2009.
3. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και θα αρχίζει από την ημέρα παραδόσεως του υπαίθριου χώρου, που θα βεβαιωθεί με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.
4. Για την τυχόν βραδεία παράδοση του υπαίθριου χώρου που θα μισθωθεί, θα συμφωνηθείς το μισθωτήριο συμφωνητικό που θα καταρτισθεί ποινική ρήτρα 100€ για κάθε μέρα.
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, του οπο9ίου ο υπαίθριος χώρος κρίθηκε κατάλληλος από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, σαν εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ευρώ 10% επί του ετησίου μισθώματος της προσφοράς του, η οποία έχει γραφτεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός του.
Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία θα επιστραφούν μετά το τέλος της Δημοπρασίας στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, που θα παραμείνει σαν εγγύηση για την εκπλήρωση με ακρίβεια των όρων της παρούσης και του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση υπαναχωρήσεως του τελευταίου μειοδότη, η εγγύησή του θα παραμείνει για ωφέλεια της Κοινότητας και θα μπει στο Ταμείο σαν έσοδο.
Αντίγραφα της Διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας (τηλ. 22910-54444, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Βιτώρος).
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Ανδρέας Πέγκας


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 123 guests και κανένα μέλος