ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Γέρακας 1/07/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ.: 3716
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπών περιφερειακών», αρ. προμ. 27/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 135/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3519/2009 απόφαση Δημάρχου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 36.961,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, την 9η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής, προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσςωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.848,07€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 110 guests και κανένα μέλος