ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ     ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 30.252,10€ + 19% ΦΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Αρ. Πρωτ.: 12295/02-07-2009
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΡΓΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ»
με πρόχειρη δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% εκ των οποίων τα 3.958,40€ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των τριών (3) μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 605,04€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται εμ την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 112 guests και κανένα μέλος