ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ: 12160/01-07-2009

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ: 37.800,00€  πλέον ΦΠΑ 19%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 20η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 210-6622379
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 567 επισκέπτες και κανένα μέλος