ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΑΛΛΗΝΗ 1-6-2009
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ.: 7194
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51
Τηλ.: 210-2005199, Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της Κακής Θάλασσας του Δήμου Κερατέας κατά την ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 7988/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ του Δήμου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ του Δήμου Κερατέας που αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Κερατέας.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική (και για τους επικαρπωτές) σύμφωνα με τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9:30π.μ. έως 13:30.
                          Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας    Ο Διευθυντής    Ο Αντινομάρχης
               Ιωάννης Καραΐσκος                        Χ. Δαμάσκος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 guests και κανένα μέλος