ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ:   10.6.09        Αριθ. Πρωτ:   7201
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ                 
25η & Πλ. ΑΓ’ ΤΡΙΑΔAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ                                         
ΤΗΛ: 213 2026022 - 6051,  FAΧ: 210 –  9633417
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   1 / 182M / 2009
Πλήρωσης οργανικών θέσεων
 μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Ο ΔΗμαρχος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  Το γεγονός ότι για την παρούσα προκήρυξη αναλογούν τρεις (3) θέσεις προς πλήρωση από άτομα προστατευόμενα από το ν.2643/1998 όπως ισχύει, που διατέθηκαν με την 57829/901/1.9.2008 Απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ.1846/Β’/12.9.2008 και ΦΕΚ 618/Β΄/3.4.2009/διόρθωση σφάλματος), ως ακολούθως:
–  Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Kαθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης (περίπτωση γ΄της παρ.1 άρθρου 1 ν.2643/1998).
–  Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Kαθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) στην κατηγορία Έμμεσης ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β΄της παρ.1 άρθρου 1 ν.2643/1998).
–  Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών (κήπων) στην κατηγορία Τριτέκνων (περίπτωση ε΄της παρ.1 άρθρου 1 ν.2643/1998) .
Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι ο ΟΑΕΔ. (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΟΑΕΔ, ταχ.διεύθυνση: Πειραιώς 52, Τ.Κ 104.36, Αθήνα, τηλ: 210 5288437, 210 5288439 ).
Το 10437 / 23.4.2009 εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του ΑΣΕΠ.
Το ΦΕΚ 232/2/6/2009 (τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ), στο οποίο δημοσιεύθηκε τροποποίηση της αριθ.1/182Μ/2009 προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ206/7/5/2009 (τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
   Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι οκτώ (28) θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

ΠΕ: 3   ΤΕ: 3   ΔΕ: 14   και  ΥΕ: 8
♦   Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων  θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,  κατά κλάδο καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρο 14 ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
Για την ανωτέρω περίπτωση η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε, κατά το σημείο αυτό, με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.

Οι τέσσερις (4) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, κατανέμονται ως εξής:
-Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
-Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
-Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1  ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
 Για την ανωτέρω περίπτωση η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε, κατά το σημείο αυτό, με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.
Οι δύο (2) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, κατανέμονται ως εξής:
 – Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
 – Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον  έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής για τους αντίστοιχους κλάδους.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   α/α             ΚΛΑΔΟΙ    ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ    ΑΝΑΛΥΣΗ
        ΘΕΣΕΙΣ     ΘΕΣΕΩΝ    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                 (1) 
                                                                                                    ––––––––––––––
   1      ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού     1     1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   2     ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού     1     1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   3     ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών     1     1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   1      ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών     1     1 
   2      ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων
    Τοπικής Αυτοδιοίκησης     2     2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, οι οποίες αναλύονται παραπλεύρως.
Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  α/α         ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
            ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    ΚΛΑΔΟΙ    ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ    ΓΕΝΙΚΕΣ    Θέσεις    Θέσεις
        ΘΕΣΕΙΣ    ΘΕΣΕΙΣ    Πολυτέκνων    Τριτέκνων ή
                 & Τέκνων    Τέκνων                    Πολυτέκνων    Τριτέκνων
                                                                         ––––––––––––––––––––––––––––
            (1)    (1)    (1) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  1     ΔΕ1 Διοικητικού    3    2    1    - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  2     ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων     4     2     1     1 
    Έργων
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  3     ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων     5     2     2     1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  4     ΔΕ30 Τεχνιτών (Οικοδόμων)     1     1     -     - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  5     ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών)     1     1     -     - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΔΕ:
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  α/α     ΚΛΑΔΟΙ     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ     ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
            (1)     (2) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  1      ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργάτες Καθαριότητας)
          6     4     2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  2      ΥΕ16 Εργατών Γενικά     1     1     - 
    (Εργάτες Κήπων)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  3     ΥΕ16 Εργατών Γενικά
    (Εργάτες Νεκροταφείου)         1     1 -
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΥΕ:
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στη στήλη με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
Να είναι Έλληνες πολίτες.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1  του ν.2431/1996.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου,   η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151.80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101  των κατωτέρω επιπέδων:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού
Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μη Διοικητικού Προσωπικού και Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό  του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
2.  Να έχουν  γεννηθεί:
α) Για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ3, ΤΕ3, ΤΕ22 και ΔΕ1 έως και το έτος 1988.
β) Για τους κλάδους ΔΕ28 και ΔΕ30 κατά τα έτη 1959 έως και 1988. 
γ) Για τον κλάδο ΔΕ29 κατά τα έτη 1964 έως και 1988.
δ) Για τους κλάδους ΥΕ16 Εργατών Γενικά (εργάτες καθαριότητας) και ΥΕ16 Εργατών Γενικά (εργάτες νεκροταφείου) κατά τα έτη 1964 έως και 1989.
ε) Για τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Γενικά (εργάτες κήπων) κατά τα έτη 1959 έως και 1989.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού :
 α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α , έστω και αν το αδίκημα  αυτό έχει παραγραφεί.
 γ)  Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 δ)  Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
 ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν  παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 Σημείωση:. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (παρ. 1 άρθρο 11 του ν. 3584/2007).
6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.
  Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν  οργανικές θέσεις.   
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/182Μ/2009
(ΦΕΚ 206/7-5-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Ελληνικού και υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 25η οδός και πλατεία Αγίας Τριάδας, Τ.Κ 167.77, Ελληνικό Ν.Αττικής, (αρμόδιες υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: κ.Λιάνου Ειρήνη και κ.Φορτούνα Μαρία, τηλέφωνο: 213 2026022 - 6051)
      Τα έντυπα των αιτήσεων (ΠΕ: 191Φ, ΤΕ: 192Φ, ΔΕ: 193Φ, ΥΕ: 194Φ)  διατίθενται από το Δήμο Ελληνικού και το ΚΕΠ αυτού.
Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων :
 α) Από την  επιλογή του αρχικού  menu «Έντυπα Αιτήσεων» – «Διαγωνισμών Φορέων» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την  κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας  www.kep.gov.gr  και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ»  - «Διαγωνισμών Φορέων». 
           Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε ή Υ.Ε).  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
      Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται όταν στην προκήρυξη προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας  ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος που συμμετέχει ταυτόχρονα τόσο για θέση ΔΕ, όσο και για θέση ΥΕ της ίδιας προκήρυξης θα χρησιμοποιήσει το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ και ανάλογα με την προτίμησή του, θα αναγράψει και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, που μπορούν επικουρικώς να πληρωθούν με εμπειρία.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους (ΠΕ):
•    Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας  ΠΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.
•   Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να συνυποβάλουν δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας ΠΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυπα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι οποίες και θα αριθμούνται.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας  ΤΕ  επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους (ΤΕ) σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας ΤΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους ( ΔΕ):•  
 Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας  ΔΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.
•   Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να συνυποβάλουν δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας ΔΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυπα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι οποίες και θα αριθμούνται.
  Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) μπορούν να δηλώσουν όλους τους προκηρυσσόμενους κλάδους της κατηγορίας τους, καθόσον απαιτείται ο ίδιος βασικός τίτλος σπουδών.
     Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
      Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές  και διοικητικές κυρώσεις.
  Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται  με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται,  επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει.  Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα  δικαιολογητικά  που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν  επισυνάπτονται.
Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.
Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Κατάστημα του Δήμου Ελληνικού συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 206/7-5-2009 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Ο Δήμαρχος
Ελληνικού Αττικής
Χρήστος Κορτζίδης


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 369 guests και κανένα μέλος