ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΡΟΣΙΑ 03-06-2009
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.: 2177
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ &    ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κήπων &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    δενδροστοιχιών Κοινόχρηστων χώρων»
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ             
Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72, Δροσιά    Φορέας: Δήμος Δροσιάς
Τηλ.: 210 8131332 – 8137526    Προϋπ/σμός: 37.441,40 € πλέον Φ.Π.Α.
Fax: 210 8136129    Χρηματ/ση: Ίδιοι Πόροι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοι εκατό σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό που αναφέρεται στους όρους διακήρυξης, συνολικού ποσού 37.441,40 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00.
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί για υποβολή προσφοράς, επαγγελματίες ή εταιρίες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας και επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη (με σύμβαση) εμπειρία στις ζητούμενες εργασίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών, να έχουν διαθέσιμο προσωπικό (τουλάχιστον έξι (6) εργατοτεχνίτες) και να υπάρχει στην επιχείρηση πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος, Λασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπονίας (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου) ή Δασοπόνος.
4. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 748,83€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
6. Αντίγραφο των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Δροσιάς, μέχρι και την Τετάρτη 10-06-2009.
Ο Δήμαρχος
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 επισκέπτες και κανένα μέλος