ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Έργο: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ-ΠΕΡ/ΝΤΟΣ    Προϋπ: 772.028,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ    Πηγή: ΣΑΤΑ 2009 – 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 6 του ν.3669/2008.
2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 772.028,06 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 19%) εκ των οποίων οι 89.952,14 ευρώ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 9η του μηνός Ιουνίου του 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10π.μ. στο Δημαρχείο της Νέας Μάκρης.
3. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος, ΤΜΗΜΑ Μελετών – Έργων, Δημαρχείο Νέας Μάκρης, Λεωφ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005 Νέα Μάκρη.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου του 2009. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 ευρώ στον ακόλουθο λογαριασμό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 9800176603-1, Δήμος Νέας Μάκρης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, θα παρέχονται από την Δ/νση Προγραμματισμού Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών – Έργων, Δημαρχείο Νέας Μάκρης, στο τηλ. 22940-50000, εσωτ. 240 κ. Λάντα Μαριάννα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η (Κ/Ξίες), 2η, 3η, 4η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 60 ημερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 15.441,00 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 9/01/2010.
7. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και συγκεκριμένα:
Α) ΣΑΤΑ 2009 30.000 ευρώ
Β) ΣΑΤΑ 2010 350.000 ευρώ
Γ) ΣΑΤΑ 2011 350.000 ευρώ
Δ) ΣΑΤΑ 2012 188.713 ευρώ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 265 guests και κανένα μέλος