ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΠΡΟΫΠ: 37.770,00€ πλέον ΦΠΑ 19%
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 9200/26-05-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της μίσθωσης:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2009»
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.770,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.888,50€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 210-6622379.


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 865 επισκέπτες και κανένα μέλος