ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Σιδήρου για συντήρηση και Επισκευήδημοτικών κτιρίων»
Α.Μ.: 04(Λ-04)09
Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 – Βούλα
Πληρ.: Νικολής Γ.
Τηλ. 210-9657126-127
Fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 54/08-04-09 αποφάσεις της Δ.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 9264/12-05-09 Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Σιδήρου για συντήρηση και Επισκευή δημοτικών κτιρίων.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Μαΐου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την οποία συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 1.500,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127 Υπεύθυνος κος Χ. Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδας 10 (Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου:
 http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 19/05/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 348 επισκέπτες και κανένα μέλος