ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: «Προμήθεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Οικοδομικών υλικών
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    για συντήρηση και Επισκευή»
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ    Α.Μ.: 05(Λ-05)09
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 – Βούλα
Πληρ.: Νικολής Γ.  Τηλ. 210-9657126-127 Fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 39/26-03-09 αποφάσεις της Δ.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 9263/12-05-09 Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών για συντήρηση και Επισκευή.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Μαΐου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.150,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127 Υπεύθυνος κος Γ. Νικολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδας 10 (Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου: http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 19/05/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 161 επισκέπτες και κανένα μέλος