ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Χρωμάτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    και λοιπών μικροεξαρτημάτων
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    για συντήρηση και επισκευή
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    δημοτικών κτιρίων»
& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ                      Α.Μ.: 08(Λ-08)09
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λευκάδας 10 Τ.Κ. 166 73 Βούλα
Πληροφορίες: Νικολής Γ.
Τηλ.: 210-9657126-127 fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών μιρκοεξαρτημάτων για συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Μαΐου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο συνολικό προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 850,00€).
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127, υπεύθυνος κος Χ. Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Λευκάδας 10 (Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης) Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου: http://www.voula.gov.gr  μέχρι και την Τρίτη 19/05/2009.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 480 επισκέπτες και κανένα μέλος