ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου    Παλλήνη 14/4/2009
Τηλ.: 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες επισκευής μεταφορικών μέσων έτους 2009 αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Απριλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 10.00π.μ. και λήξη 11:00π.μ. (πέρας καταθέσεως προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 28η Απριλίου ημέρα Τρίτη.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 27η Απριλίου 2009 ημέρα Δευτέρα.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού με ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.500,00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 48 επισκέπτες και κανένα μέλος