ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Παλλήνη 14/4/2009
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ                                          Αριθ. Πρωτ.: 4151
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΔΗΣ
Τηλ.: 210-6668612 – 6666059 – Fax: 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης Νομού Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Μουσείου Οίνου – Πολιτιστικό Κέντρο», με προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ μαζί με δαπάνη του Φ.Π.Α. 19%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985 και σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και το Ν. 1418/84. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 163.303,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 19.738,46 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 31/4/2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, Fax επικοινωνίας 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/5/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξεις Α1, στην κατηγορία Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.665,00€ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ στο ποσό των 150.000,00€ για το οικονομικό έτος 2009. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί στον ανάδοχο.

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 270 guests και κανένα μέλος