ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΔΡΟΣΙΑ 13.4.2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1384
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                      ΕΡΓΟ: «Αποκομιδή απορριμμάτων    
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ &                       και  καθαριότητα του Δ. Δροσιάς»
Δ/ΚΗΣΗΣ ΑΝ. Α ΤΤΙΚΗΣ                            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Δροσιάς   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ                                      Προϋπ/σμός: 450.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19 τ.κ. 145 72 Δροσιά    Χρηματ/ση: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ
Τηλ.: 210-8131332, 8137526
Fax: 210-8136129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διεθνούς  διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα του Δ. Δροσιάς». Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 450.000, 00€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 03-06-2009, στο Δημαρχείο Δροσιάς, οδός Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 19, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

4. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά στην εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 16 της σχετικής διακήρυξης και για χρονική διάρκεια (12) μηνών.

5. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 9.000,00€ (2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης).

6. Παραλαβή τευχών δημοπράτησης είναι δυνατή μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Λαζαρίδης


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 199 guests και κανένα μέλος