ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Γέρακας 27/03/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                    Αρ. Πρωτ.: 1715
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών Κεντρικού Τηλεχειρισμού και Τηλελέγχου Δικτύου Ύδρευσης»,  αρ. μελ. 04/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1706/2009 απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 20 Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, την υπ’ αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 29.750,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Απριλίου 2009, ημέρα Παρακευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.488 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Νίκα Σωτηρία τηλ: 210-6604653, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 13:00μ.μ.

Η δαπάνη για της δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.


Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 509 guests και κανένα μέλος