ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 63/2009.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί του με αρ. πρωτ. 45/19-2-09 εγγράφου του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης σχετικά με οικονομική επιχορήγηση.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Μαρτίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα απότην 1544/24-2-09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονή, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4. Κ. Καραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Μ. Κακογιαννάκου, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Π. Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη - Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος, 12. Π. Κουλουβάρης, 13. Θ. Σταμάτης

Απόντες

1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Ε. Παναγοπούλου, 4. Ι. Κυριακόπουλος

Ο οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το με αρ. πρωτ. 45/19-2-09 έγγραφο του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης σχετικά με οικονομική επιχορήγηση.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 45/19-2-09 έγγραφο του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης.

2. Το από 26/2/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της τάξεως των 40.000€, προκειμένου να εξοφληθούν οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ του Λυκείου Βουλιαγμένης.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 63/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 113 επισκέπτες και κανένα μέλος