ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αρ. Μελέτης: ΤΥ10/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΕΡΓΟ: Εργασία λειοτεμαχισμού προϊόντων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                 κλαδέματος με ειδικό μηχάνημα
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                          ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                 ΠΡΟΫΠ: 16.640,00€ πλέον ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και  Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 08 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 832,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 guests και κανένα μέλος