ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                          ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ             ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
    Αρ. Πρωτ.: 3610/25-02-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 18η Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 09:30π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.785,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210-6622379.

    Ο Δήμαρχος
    Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 58 guests και κανένα μέλος