ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δνση : Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη     

Ταχ. Κώδικας  : 153 54 - Γλυκά Νερά     Αριθμ. Πρωτ.  1108

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών   α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   την πλήρωση προσωπικού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής ειδικότητες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕ
-  ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ:    ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ  
1. Κύρια προσόντα
Α. Δίπλωμα  Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

2. Επικουρικά προσόντα
Α.  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη  με προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Β.  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο  Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΕ
-   ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
    (συνοδοί Απορριμματοφόρου):         ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  ΘΕΣΕΙΣ 
     Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλοι σπουδών.
­­­
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδια υπάλληλος κ. Παπάζογλου Ζωή τηλ.: 2132016011) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
    ΓΙΩΡΓΟΣ  Π.  ΣΙΩΚΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 98 guests και κανένα μέλος