ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου.
Η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων.

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

2) Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης προσφορών κατά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4.00).

3) Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

Β) Συνταξιούχοι.

Γ) Όσοι έχουν κώλυμμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3, και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α. 9-2-07.

Δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού.

4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

Β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α) Έγγραφη αίτηση συμμετοχής.

Β) Οικονομική προσφορά τοποθετημένη σε σφραγισμένο φάκελο.

Γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας.

Δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

Ε) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

Ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

Η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων (300) ευρώ

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελέα, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Απαιτείται όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Δ/ντή του Σχολείου κ. Βασταρούχα Κωνσταντίνο τηλ. 210-6623613 ή στο Δήμο κ. Τσιλίκη Περσεφόνη τηλ. 210-6623628, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κορωπί 25 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρόεδρος της 2ης Εν. Σχ. Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 155 guests και κανένα μέλος