ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.01/2017
 
 
«Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)»
 1. Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης με τα κάτωθι στοιχεία:
 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
 • Κωδικός NUTS: GR-300053.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8195075
 • Τηλεομοιοτυπία (FAX) : 210-8074601
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ιστοσελίδα: δεν διατίθεται
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την Φ.917/ΑΔ.320/Σ.68/03-04-17/ΔΑΕ/Γ2/2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:6Φ3Ρ6-ΡΛΤ), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του αναφερομένου στην παράγραφο 6 έργου.
 1. Από τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό η Διακήρυξη διατίθεται ελεύθερα - ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΚΗΜΔΗΣ» με αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROCΤα υπόλοιπα έγγραφα σύμβασης (και η Διακήρυξη), ήτοι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ, ο Προϋπολογισμός μελέτης, το Τιμολόγιο μελέτης, η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή, το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ., διατίθενται ελεύθερα – ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr (Είδος: Περίληψη Διακήρυξης) ή/και την ιστοσελίδα www.haf.gr (Πεδίο: Διαγωνισμοί) ή εναλλακτικά σύμφωνα με την παρ.2.2 της Διακήρυξης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Εγκαταστάσεων της 123 Σμηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης (τηλ. 210-8195075) τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
 1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Μέσω της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων που διαθέτει, πρόκειται να ασκήσει και αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής του έργου σύμφωνα με σχετική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης αποτελεί οργανική Μονάδα της εν λόγω Διοίκησης και έχει οριστεί από αυτή ως Δημοπρατούσα Αρχή, υπεύθυνη για την υλοποίηση των σταδίων του διαγωνισμού.
 1. Κωδικός CPV: 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45330000, 45310000, 45213316.
 1. Κωδικός NUTS: GR-300053 (Αττική - Αχαρνές)
 1. Περιγραφή έργου: αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)» και περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών , υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του κτιρίου Μ-120 της ΣΤΥΑ. Το υπόψη περιλαμβάνει τις κατηγορίες εργασιών Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008.
 1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 225,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, αναθεώρησης και απροβλέπτων) και Φ.Π.Α. 60.774,19 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 314.000,00 €.
 1. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 1. Η Προθεσμία περαίωσης έργου είναι ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.
 
β.     Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ).
γ.       Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 1. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 1. Η δημοπρασία θα γίνει την 16 του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα ορισθεί από την Δημοπρατούσα Αρχή.
 1. Διευκρινήσεις επί των προσφορών:
α.     Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
β.     Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16 Μαΐου 2017 στο γραφείο υποβολής των προσφορών (αμέσως μετά την λήξη υποβολής των προσφορών).
γ.     Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 1. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
 1. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: Τρίτη 11 Απριλίου 2017
 1. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (πέραν της παρακράτησης φόρου εισοδήματος) σύμφωνα με το άρθρο 33 της Γ.Σ.Υ. και 6 των ειδικών όρων της Ε.Σ.Υ. ανέρχονται σε 10,06216%.
                             
    
                                                                         Σμχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
                                                                                         Δκτης 123ΣΤΕ
           
       Ακριβές Αντίγραφο
   Υπσγος (ΜΕ) Ντεντόπουλος Θ.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 117 guests και κανένα μέλος