ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       
Κ.Α.: 25.7336.12+25.7336.15
Α.Μ.:23                       
CPV:50514200-3                       
Εργο: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2017
Προϋπ: 49.451,51 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4684/26-04-2017
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2017

Προϋπολογισμού Δαπάνης   49.451,51 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

            Η Δημοπρασία θα γίνει την   25-5-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών   ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, 19009 ΡΑΦΗΝΑ

            Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές

  • εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84, με αντίστοιχη απόδειξη της εμπειρίας
  • αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια [ποιοτικά και ποσοτικά] με το δημοπρατούμενο.

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95§2.α του Ν4412/16

            Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 797,61 ευρώ. και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.

Το χρονικό Διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι μέχρι 25/12/2017

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2294321001                              

          

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Δήμαρχος

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 131 guests και κανένα μέλος