Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17 , 117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063776      

                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ-ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠOY», προϋπολογισμού 340.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 197.076,00€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 35.473,68€ , απρόβλεπτα 15% 34.882,45€, αναθεώρηση 4.761,42€ , απολογιστικά 2.000,00€ και Φ.Π.Α. 65.806,45 €.

  1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις   30 / 05 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ : (α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής(ΚΑΕ 97750502701). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
  2. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 484,00€ κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι   30 / 03 / 2018.
  3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  4. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/16, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
  6. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005321, 5330, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Θ.Θεοφανόπουλος, Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το αριθμημένο τεύχος οικονομικής προσφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την   25/ 05/2017 ημέρα Πέμπτη.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 176 guests και κανένα μέλος