ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 τ.κ. 153 44 Γέρακας
Τηλ: 210-6604645 - Fax: 210-6604646

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι. 1) επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο (-α) επαφής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Γέρακα
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιθάκης 12 τ.κ. 153 44 Γέρακας – Αττικής.
Σημεία επαφής: Χατζημηνάς Κων/νος, Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ. Γέρακα, τηλ.: 210-6604642, fax: 210.6604643, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Περαιτέρω πληροφορίες: Τσούκα Σταματία, τηλ.: 210-6604652, fax: 210-6604646.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από Δήμο Γέρακα, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44 Γέρακας – Αττικής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Δήμος Γέρακα, Ιθάκης 12. Τ.Κ. 153 44 Γέρακας – Αττικής, Υπόψιν κου Χατζημηνά Κων/νου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ 1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Ανάπλαση στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου Γέρακα» και ο τόπος της παροχής είναι ο Γέρακας του Νομού Αττικής.
ΙΙ 1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι η αισθητική αναβάθμιση των κυρίων και δευτερευόντων αξόνων κυκλοφορίας του Δήμου Γέρακα (Εθν. Αντιστάσεως, Ξενοφώντος, Αιτωλίας, Ολύμπου, Αθηνάς, Νιόβης, Μιαούλη, Καζαντζάκη) και η καταγραφή των χρήσεων γης κατά μήκος των οδών της περιοχής μελέτης.
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι:
Οι αρτηρίες μέσα στον οικιστικό ιστό, που είναι συνολικού μήκους 2.660,00μ και οι συλλεκτήριες οδοί που είναι συνολικού μήκους 3.180,00μ.
Και οι δύο κατηγορίες έχουν κυμαινόμενου πλάτους πεζοδρόμια, τα οποία θεωρούνται γενικά ανεπαρκή ή δεν έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευασθεί ακόμα πεζοδρόμια.
Τα οικοδομικά τετράγωνα που αφορούν τη μελέτη χρήσεων γης είναι 525,73στρεμ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Α) Συνολική: 392.455,30 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%: 74.566,50 ευρώ)
Β) Ανά κατηγορία Μελέτης.
1. 45.673,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)
2. 212.960,96 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες).
3. 25.597,50 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές Μελέτες).
4. 9.972,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων).
5. 80.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές Μελέτες).
6. 17.451,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος και έργων πρασίνου).
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 225 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
    Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 7.849,11 ευρώ(€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).
    Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 19.622,77 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Γέρακα – Προϋπολογισμού έτους 2009.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 2216/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Διαιούται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν. 3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005, που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της παρ. ΙΙ 1.1. της παρούσας, είναι οι εξής:
Στην κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Β’ ή Γ΄.
Στην κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’
Στην κατηγορία μελέτης 09 (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’.
Στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων) πτυχία τάξεων Α’.
Στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Γ’
Στην κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος και έργων πρασίνου) πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’.
3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2 ή,
β) προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. ή του  Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 2, ή
γ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιριών / Γραφείο Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών κατά το άρθρο 39 του Ν. 3316/2005, ως εξής:
– Για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων
– Για την κατηγορία μελέτης 07, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 7 ή 12 μονάδων
– Για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων
– Για την κατηγορία μελέτης 10, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 1 μονάδας
– Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 3 μονάδων
– Για την κατηγορία μελέτης 25, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων.

l Πτυχίο Α’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 1 μονάδας, ήτοι εμπειρίας 4 ετών από τη λήψη του μελετητικού πτυχίου.
l Πτυχίο Β’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδες, ήτοι εμπειρίας 8 ετών από τη λήψη του μελετητικού πτυχίου.
l Πτυχίο Γ’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων και περιλαμβάνει απαραίτητα ένα στέλεχος με δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων, ήτοι εμπειρίας 12 ετών.
l Πτυχίο Δ’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων και περιλαμβάνει απαραίτητα ένα στέλεχος εμπειρίας 12 ετών και ένα στέλεχος εμπειρίας 8 ετών.
l Πτυχίο Ε’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων και περιλαμβάνει απαραίτητα δύο στελέχη εμπειρίας 12 ετών και ένα στέλεχος εμπειρίας 8 ετών.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1, 2 και 3. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε διαφορετικές κατηγορίες των επιμέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%).
2. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%).
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Οροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού.
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως 23 Μαρτίου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 30 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 1η Απριλίου 2009 και ώρα 10.00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 180 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το Ν. 2533/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ήτοι στο Δήμο Γέρακα, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ στις 17/12/2008.
Διόρθωση που αφορά την ημερομηνία υποβολής προσφορών απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ στις 30/1/2009.
    Ο Δήμαρχος
    Αθανάσιος Η. Ζούτσος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 260 επισκέπτες και κανένα μέλος