ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΕΡΓΟ: Επισκευές οδοστρωμάτων 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                              ΠΡΟΫΠ.: 400.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                               (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2052/03.02.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«Επισκευές οδοστρωμάτων 2009»

με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 400.000,00€. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 336.134,45€ εκ των οποίων τα 49.881,33€ είναι το εργολαβικό όφελος, τα 34.204,34€ είναι απρόβλεπτα και τα 73.901,18€ είναι δαπάνη ασφάλτου.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 03η του μηνός Μαρτίου 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των Δώδεκα (12) μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 6.722,69€ πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜ. ΚΡΩΠΙΑΣ και να βελτιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως; Δε θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.


Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 452 επισκέπτες και κανένα μέλος