ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          (υπερυψωμένων διαβάσεων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                          Προϋπ: 45.000,00 ευρώ
                                                                Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
                                                                ΧΡΗΣΗ 2009-01-22

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1. Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (υπερυψωμένων διαβάσεων) ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και με βάσει το τιμολόγιο του μελετητή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 45.000,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 45.000,00 € (με Φ.Π.Α.19%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι 4.930,94 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11.00π.μ.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 05 του μηνός Φεβρουαρίου 2009.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των τριάντα ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 756,30 ευρώ (2% επί του δημοπρατημένου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 95 επισκέπτες και κανένα μέλος