ΑΔΑ: 68Υ9ΩΞΚ-3ΓΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 21/06/2016

Αρ. πρωτ.: 20497

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διεξαγωγής επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει ότι την 07η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί επαναληπτικός συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016)» ως προς τις ομάδες Α8 και Α9 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.456,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Aφορά την προμήθεια που περιλαμβάνει ανακλαστήρων οδοστρώματος κ.λ.π. συνολικού αριθμού 2.000 τεμαχίων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας ΤΚ: 153 44) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 249,30 € (αν υποβληθεί προσφορά στο σύνολο), η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (δηλ. τετράμηνη ισχύ το ελάχιστο από την διενέργεια του διαγωνισμού). Αντίστοιχα αν υποβληθεί για μία ή περισσότερες ομάδες ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

―――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――― Α8 19,80 €

Α9 229,50 €

―――――――――――――――

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα. Μπίθα Δ.).

 

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 209 guests και κανένα μέλος