ΑΔΑ: ΩΚΨΨΩΗΔ-Θ75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου

Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ

Τηλ. : 2132023842-843-844

Χαλάνδρι 22/06/2016

Αρ. Πρωτ.: 18258

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 73.8000,00 € (Α.Μ. 41/2016).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 19/7/2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και όχι μέρος αυτών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι

595,16 €.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr. Τέλος η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.

 

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-843).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 146 guests και κανένα μέλος