ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10

Τηλέφωνα: 22.993-20.300

Fax: 22.990-48.289 & 48.653

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού 74.281,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε :

Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα : 59.904,76 €,

και δαπάνη Φ.Π.Α. : 14.377,14 €

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3 παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από το Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.

Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας.

β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 / 07 /2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρ.18 της διακήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε χίλια εκατό ενενήντα οχτώ ευρώ και εννέα λεπτά (1.198,09 €) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2 παρ.2.3 της διακήρυξης.

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α

Σπυρίδων Δημητρίου

Αντιδήμαρχος

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 168 guests και κανένα μέλος