ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια

Τ.Κ. : 19010

Τηλ.: 2299320317

FAX: 2299048289

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφ.: Ράπτης Χαράλαμπος

ΚΑΛΥΒΙΑ 15/6/2016

Αρ. Πρωτ. 9681

Προϋπολογισμός: 185.650,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου του Π.Ε. κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) για τα λιπαντικά επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης της προμήθειας. Η έκπτωση στο μέρος των λιπαντικών θα απευθύνεται σε όλη των ομάδα των λιπαντικών ενιαία και όχι ανά είδος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 185.650,00 με ΦΠΑ( 149.717,74 χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , μέχρι την 10/7/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από μία (1) έως τρείς (3)εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλληνες ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας . Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προσφορά .

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 2.994,36 Ευρώ (δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά).

Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθούνται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται για την κίνηση των αυτοκινήτων και τη θέρμανση των κτιρίων.

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των διαγωνιζομένων για παράταση τότε οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός είδους υγρών καυσίμων ή λιπαντικών . Για αυτό κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσφέρει για το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων και των λιπαντικών όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει τη παράταση ισχύος των προσφορών δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνολικά δώδεκα (12) μηνών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών και σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους σε περίπτωση που δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραίτητη τη συνέχιση του διαγωνισμού.

Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από τον μειοδότη να προβάλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους του Δήμου και των φορέων του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο υλικό του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού

www.saronikoscity.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 161 guests και κανένα μέλος