ΑΔΑ:7ΚΞΟΩΛ6-ΟΞΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 14-06-2016
Αρ. Πρωτ.: 10014
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας : 19400
ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FAX : 210 6624963
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων» για τα τμήματα 1 έως 15.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ΟΥ/1/2016 Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα δεκαπέντε (15) τμήματα αυτής, είτε για οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό.

Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 ώρα 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 48.591,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 60.252,84€.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

 

 
 
 

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 guests και κανένα μέλος