ΑΔΑ: 7ΥΘΜΩΞΚ-ΟΘΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 07-06-2016

Αρ. πρωτ.: 18888

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής συνοπτικού

(πρόχειρου) διαγωνισμού

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει ότι την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.238,60 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 7.312,80 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 47.551,14 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Aφορά την προμήθεια που περιλαμβάνει γάντια, κράνη, άρβυλα, ασπίδια προστασίας κ.λ.π. συνολικού αριθμού 1.211 αντικειμένων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας Τ_Κ: 153 44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 238,00 Ευρώ.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο

http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604650 FΑΧ: 210-

6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκουρλής Β.).

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 158 guests και κανένα μέλος