ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη

Λαύριο - 195 00

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”

Λαύριο 31.05.2016

Αρ. Πρωτ. 1833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Προϋπ/σμός μελέτης: 37.000,00 €

ΦΠΑ 24%:  8.880,00 €

Σύνολο: 45.880,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 13 - 06 - 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):

1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους.

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών, θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», της Υπ. Απόφ. 33759/φ. 710 (ΦΕΚ Β 1439/17-07-2009) «Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και αυτό θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ενώ θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α, 740,00 € και η οποία απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος κα. Δρούμπουλα), τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 10-06-2016, καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ), εναλλακτικά από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ www.deyathl.gr ), στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ

Κρητικός Σταύρος

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 211 guests και κανένα μέλος