ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Παλλήνη 16/10/08
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                            Αρ.Πρωτ. 13977
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Τμήμα Χωροταξίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη Εφαρμογής της Π.Μ. «Παραλίας» (Αγίου Δημητρίου) του Δήμου Κρωπίας κατά τη δεύτερη ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα την παρ. 5, όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.94).

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων, της περιοχής παραλίας Αγ. Δημητρίου, περιφέρειας Δήμου Κρωπίας, που εκτείνεται μεταξύ των οδών Απειράνθου και Αγ. Δημητρίου και Στ. Δήμα, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Παραλίας» Αγίου Δημητρίου περιφέρειας Δήμου Κρωπίας που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, στη Δ/νση Πολεοδομίας, στην Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Κρωπίας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1.  Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του συμβολαίου ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 13.00


                                           Ο προϊστάμενος Χωροταξίας                        Ο Δ/ντης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ
                                                Ιωάννης Καραΐσκος                      Δημήτριος Παπακυριακόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 366 επισκέπτες και κανένα μέλος