ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΕΡΓΟ: Επισκευές οδοστρωμάτων 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ        
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                  ΠΡΟΫΠ.: 400.000,00 €   
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                       ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 374/12.01.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«Επισκευές οδοστρωμάτων 2009»

με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 400.000,00€. Ο προϋπολογισμός δαπάνης  των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 336.134,45€ εκ των οποίων τα 73.901,18€ είναι δαπάνη ασφάλτου.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10 του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. τάξης Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των Δώδεκα (12) μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 6.722,69 € πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜ. ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠροτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 323 επισκέπτες και κανένα μέλος