ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

------------

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17

Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

 1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου», με προϋπολογισμό 400.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

 2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 / 05 / 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α.)Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

 5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.505,00αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

 7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

 8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 239.062,50€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 43.031,25€, απρόβλεπτα 15% 42.314,06€, αναθεώρηση 795,44 € και Φ.Π.Α. 74.796,75€.

 9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

 10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

 13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 05-05-2016.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 222 guests και κανένα μέλος