ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕ-                                                
ΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚEYΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                            
Πληροφ.: Mακροδημήτρη Αικατερίνη
Τηλέφωνα : 22910 41220   εσ. 119                         
Fax : 22910 41219
Εmail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καλύβια    21/04/2016.
Αριθ. Πρωτ.  180 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΚΑΦΕΔΩΝ κλπ»


 Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ –ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΚΑΦΕΔΩΝ κλπ», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες των δύο Δημοτικών Καντινών (ΚΙΟΣΚΙ και ΠΕΤΡΙΝΟ)  για την λειτουργία τους κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο  έως Σεπτέμβριο) του τρέχοντος έτους 2016, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 74.380,80€ χωρίς ΦΠΑ (89.999,50€ με ΦΠΑ). Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών  Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 25/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας για τη σχετική προμήθεια.
 Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α   20.01.00.0013, ΚΑ 20.01.00.0023,  Κ.Α. 20.01.01.0013 και  ΚΑ 20.01.01.00.0023.
 του προϋπολογισμού της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ Σαρωνικού του οικονομικού έτους 2016.
Όλες οι παραδόσεις και η τροφοδοσία θα είναι τμηματικές (ανάλογα με τις ανάγκες των καντινών) και θα γίνονται αποκλειστικά στους χώρους των καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και “ΠΕΤΡΙΝΟ” με ευθύνη του προμηθευτή και κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κάθε καντίνας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες  ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’ & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  16/05/2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 πμ.  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20/05/2016, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 159 guests και κανένα μέλος