ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου

Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου

Τηλ. : 2132023842-844

Χαλάνδρι 13/4/2016

Αρ. Πρωτ. 10870

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 119.925,00€ (Α.Μ. 8/2016).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 5/5/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 11/5/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/5/2016.

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 975,00€.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr .

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 guests και κανένα μέλος