ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου

Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου

Τηλ. : 2132023842-844

Χαλάνδρι 13/4/2016

Αρ. Πρωτ. 10872

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-Κ.Α.Π.Η.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-Κ.Α.Π.Η.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής :

 

α) Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής , Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τα οποία αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ. 19/2016 σχετική μελέτη του Δήμου, (υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- ποσοστό έκπτωσης).

 

β) Με τιμές μονάδος για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: είδη παντοπωλείου (υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- τιμή μονάδος) , είδη αρτοποιείου , κ.λ.π.

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 259.666,74€ (Α.Μ. 19/2016).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 25/5/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 31/5/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6/6/2016.

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1.045,65€

 

ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 265,46€

 

ΟΜΑΔΑ 3 «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 264,97€

 

ΟΜΑΔΑ 4 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς

Σταθμούς» : ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 393,71€

 

ΟΜΑΔΑ 5 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 353,95€

 

ΟΜΑΔΑ 6 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου για ΚΑΠΗ»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 115,55€

 

ΟΜΑΔΑ 7 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για ΚΑΠΗ»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 44,58€

 

ΟΜΑΔΑ 8 «Προμήθεια Πρόχειρου φαγητού για την Αθλητική κατασκήνωση»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 245,25€

 

ΟΜΑΔΑ 9 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1.412,52€

 

ΟΜΑΔΑ 10 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 390,26€

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 guests και κανένα μέλος