ΑΔΑ: 7Ν0ΔΩΨΖ-ΜΓΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

Βούλα 12-04-2016

Αριθ. Πρωτ.: 14702

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με προϋπολογισμό 380.000,00 €, εκ των οποίων τα 200.000,00 € είναι από τον προϋπολογισμό του 2016 και τα υπόλοιπα 180.000,00 € στον προϋπολογισμό του 2017 .

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες Κο Γ.Νικολή τηλ.: 2132030460, Kα Ε.Μωραϊτη τηλ: 2132030488, Κο Σ. Κερασιώτη τηλ:2132030428 - FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 05-05-2016 και ώρα 14:30 μ.μ.

Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου

http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή του τεύχους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.απόφ. 119/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Θ9ΤΩΨΖ-ΟΩΣ.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε. ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 

β)Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.178,86 € ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 119 guests και κανένα μέλος