ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Μαρκόπουλο   23-3-2016
Αρ. πρωτ.   4135

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 447278,35 € με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 24/2015 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ 4134/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 2 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00μμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:

Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό.

Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, δίνονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22990 20155, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.markopoulo.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε ηλεκτρονικά στις 23 Μαρτίου 2016.

Ο Δήμαρχος

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 81 guests και κανένα μέλος