ΑΔΑ: 7ΑΤΙ1ΩΗΔ-6ΨΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της

υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης 194/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκποίηση των μνημείων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) των τάφων μετά την αίτηση εκταφής, με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 7600/11-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 7598/15-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 199 και το άρθρο 201 του Ν. 3463/2006.

β) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 128/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Προτείνεται η διετής (2ετης) εκποίηση των μνημείων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) των τάφων μετά την αίτηση εκταφής, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου. Η εκποίηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, μετά από φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή

Ειδικότερα η φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την τμηματική εκποίηση των ειδών των μνημείων των τάφων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) που περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου μετά την ανακομιδή των σωρών στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου, για δύο (2) χρóνια, αρχομένη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου ομόφωνα, Καθορίζει του όρους διακήρυξης για την εκποίηση των μνημείων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) των τάφων μετά την αίτηση εκταφής, με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ως κατωτέρω:

Άρθρο 1ο

Xρόνος και τόπος της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δήμο Χαλανδρίου, γραφείο Δημάρχου, την 12/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ ενώπιον της αρμóδιας Επιτροπής η οποία έχει συγκροτηθεί με την 454/15 απόφαση του ΔΣ και αποτελείται από:

α) Τον κ. Δήμαρχο, ως Πρόεδρο

β) Την κ. Βαζάκα Βάσω δημοτική σύμβουλο ως μέλος

γ) Τον κ. Αναστασιάδη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος με αναπληρωματικά μέλη την κ. Αθανασούλη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο και τον κ. Αλεξανιάν Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο.

2. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα αυτής στον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η διετής (2ετης) τμηματική εκποίηση των ειδών των μνημείων των τάφων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) που περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου μετά την ανακομιδή των σωρών στο Κοιμητήριο.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών και τις μελλοντικές προβλέψεις, ο αριθμός των εκταφών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) κατά τη διετία ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της σύμβασης

1. Η χρονική ισχύς της εκποίησης είναι διετής (2ετης) και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αφορά την αφαίρεση και απομάκρυνση των μαρμάρινων και μεταλλικών ειδών που βρίσκονται επί των 1500 περίπου τάφων, που όπως εκτιμάται θα διενεργηθεί εκταφή κατά την επερχομένη διετία.

2. Εφόσον υπάρξει εγκεκριμένη αίτηση επιθυμίας από τους συγγενείς τους να αφαιρέσουν μόνοι τους τα μνημεία των ενταφιασμένων συγγενών τους και να τα εξάγουν νομίμως από το Κοιμητήριο, ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλει απαίτηση επί αυτών των μνημείων.

3. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του και αφού ολοκληρωθεί νομικά η διαδικασία του διαγωνισμού.

4. Αποκλείεται αξίωση του αναδόχου για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της δραστηριοποίησής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λóγο αυτό.

5. Η υπογραφείσα σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, μπορεί να λυθεί και πριν της οριζόμενης στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ημερομηνίας, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συναινέσουν γι’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στα εδάφια β ́ και γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

1. Ως πρώτη προσφορά που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσó των δύο ευρώ (2,00 €) ανά μνημείο και συνολικά τρεις χιλιάδες (3.000,00 €) ευρώ.

2. Το τίμημα της σύμβασης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την πλειοδοτική δημοπρασία θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, όπως θα προκύπτει από την βεβαίωση του επιβλέποντος που θα οριστεί με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, για τον αριθμό των ανακτηθέντων μνημείων. Η κάθε δóση θα καταβάλλεται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, εφόσον είναι εργάσιμη. Διαφορετικά, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας. Καθυστέρηση καταβολής του μηνιαίου τιμήματος πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, θα αποτελεί αιτία λύσης της σύμβασης εις βάρος του πλειοδότη.

3. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς το Δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

4. Το προσφερθέν από τον τελευταίο πλειοδότη ποσό ανά μνημείο, το οποίο πολλαπλασιαζóμενο επί των εκτιμηθεισών εκταφών (3.000) θα αποτελέσει και το ποσό της σύμβασης, θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

5. Σε περίπτωση μη αποδοχής και μη καταβολής του τιμήματος, λύεται η σύμβαση σε βάρος του, με όλες τις συνέπειες του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά

1. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.

2. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

β) Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής ένωσης óτι ο ενδιαφερόμενος είναι μέλος.

γ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς για το σύνολο της διετίας, δηλαδή τριακόσια ευρώ (300,00 €).

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οικονομικές διαφορές με το Δήμο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης ως και των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Δημοπρασίας μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος, που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

5. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

6. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση.

7. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

9. Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της παραλαβής των εκποιούμενων υλικών, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λóγο αυτό.

10. Ο πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μετά το τέλος αυτής. Οφείλει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του, για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. (Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος). Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανά μνημείο κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομα του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 6ο

Σκοπός διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

2. Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δημοπρασίας και οι συμμετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.

3. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και εντός της αίθουσας διεξαγωγής της, εκτός από την Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, μπορεί να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι συμμετοχής, καθώς και οι τυχόν δικηγόροι αυτών.

4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή ολιγóλεπτη διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να απομακρυνθούν από το χώρο της δημοπρασίας. Η Επιτροπή κατά την κρίση της αποφασίζει για την ικανοποίηση του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαμορφωθείσα κατάσταση.

5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής μετά το πέρας της δημοπρασίας και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο της ιδίας ημέρας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Δημοπρασίας, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοπρασίας.

6. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Η αποξήλωση καθώς και η μεταφορά των μνημείων θα γίνεται τμηματικά από τους τάφους, τρεις (3) ημέρες προ της ημέρας εκταφής του νεκρού, με ευθύνη του πλειοδότη και υπόδειξη – επιβεβαίωση της υπηρεσίας. Οι τάφοι, τα μάρμαρα των οποίων θα συλλέγονται, θα υποδεικνύονται στον ανάδοχο με εβδομαδιαία κατάσταση που θα του χορηγείται, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής της προηγούμενης εβδομάδας, από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Οι δαπάνες αποξήλωσης και μεταφοράς των μαρμάρων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

2. Η αποξήλωση θα γίνεται προσεκτικά με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας, έτσι ώστε να μην προκαλούνται φθορές σε διπλανούς τάφους. Τα αποσπώμενα από τους τάφους μάρμαρα, θα εξάγονται από το Κοιμητήριο, αφού απολυμανθούν με ευθύνη του αναδóχου σε συνεργασία με την υπηρεσία του Κοιμητηρίου.

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα μνημεία που του υποδεικνύει η υπηρεσία.

4. Απαγορεύεται η αποκομιδή μαρμάρων από άλλους τάφους ή χώρους, πλην αυτών που υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Κοιμητηρίου.

5. Σε περίπτωση αφαίρεσης μνημείου από τάφο που δεν επίκειται εκταφή, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να αποκαταστήσει τη βλάβη με δικές τους δαπάνες, όπως ακριβώς ήταν το μνημείο πριν την επέμβασή του. Ταυτόχρονα, του γίνεται αυστηρή επίπληξη και του γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση επανάληψης, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

6. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μνημεία, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του συμβατικού ποσού. Ακόμα, αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λóγο αυτό.

2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του συμβατικού ποσού για βλάβη των μνημείων από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του συμβατικού ποσού, εάν δεν έκανε χρήση του δικαιώματος, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

3. Ο πλειοδότης οφείλει να τηρεί συστηματικά τα στοιχεία που αφορούν την κίνηση του αντικειμένου της δημοπρασίας και να ενημερώνει το Δήμο γι’ αυτά, εφόσον του ζητηθούν.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του συμβατικού ποσού μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες του άρθρου 11 των παρόντων όρων.

5. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

6. Απαγορεύεται ο ανάδοχος να προσελκύει συγγενείς των ενταφιασμένων στο Κοιμητήριο νεκρών με σκοπό την κατασκευή νέων μνημείων ή την επ’ ωφελεία του λοιπή δραστηριότητα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός της αναδοχής του.

7. Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης θα κάνει χρήση του δικαιώματος, οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση για τη χρήση, ποσό ίσο με το ποσό της σύμβασης που έληξε. Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής του στα δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και μείωσης των ποσών αυτών.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις των νόμων και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου. Επίσης, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει την προβλεπόμενη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριóτητάς του.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους απαραίτητους εκ του νόμου κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρεί τα μνημεία με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό του οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.

Άρθρο 9ο

Υπογραφή της σύμβασης

1. Ο τελευταίος πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας (παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας) καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

2. Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη σχετικά με τη λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης το κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει στα αρμóδια δικαστήρια.

Άρθρο 10ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία ματαιώνεται, αν στον τόπο και κατά το χρόνο διενέργειάς της, δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει σ' αυτήν.

2. Το αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση, που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν όλους τους διαγωνιζομένους.

3. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται αν ο πλειοδότης, χωρίς νόμιμο λóγο, δεν προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

4. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και Ν. 3463/2006.

5. Σε περίπτωση που σε τρεις (3) επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες δεν αναδείξουν ανάδοχο, τα υλικά προς εκποίηση αντιμετωπίζονται ως άχρηστα υλικά και απομακρύνονται με δαπάνη του Δήμου και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Άρθρο 11ο

Λοιπές διατάξεις

1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) Την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τη λύση της σχετικής σύμβασης, με την υποχρέωση του να σταματήσει τη δραστηριότητα του, που απορρέει από τη σύμβαση, αμέσως μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η παύση της δραστηριότητας του μπορεί να ζητηθεί από το Δήμο και πριν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β) Την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού για τον υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνο προς την άμεση και αλληλέγγυα πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τη διαφορά δε του ποσού, αν κατά τη νέα επιτευχθεί μικρότερο ποσό, λόγω ποινικής ρήτρας.

γ) Την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης. Δεν αποκλείεται ακόμη, να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωση του για κάθε άλλη ζημιά, που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη λύσης της σύμβασης.

2. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

3. Περίληψη των óρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης και να δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας στην ημερήσια εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ».

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2016.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 21/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 51 guests και κανένα μέλος