ΑΔΑ: 6ΣΝΓΩΞΚ-ΖΘΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 24-03-2016
Αρ. πρωτ.: 6167

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών

οπωροπωλείου για τις ανάγκες των φορέων του Δήμου Παλλήνης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.521,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. Αναλυτικότερα για τον ΦΟΡΕΑΣ Α:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 30.200,53 € με Φ.Π.Α 13% συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης έως 15% και για τον ΦΟΡΕΑΣ Β: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 321,37 € με Φ.Π.Α.13% και αφορά την προμήθεια φρούτων, λαχανικών κλπ. συνολικά για:

ΦΟΡΕΑΣ A.

Είδη οπωροπωλείου: 24.347,80 κιλά και 1.940 τεμάχια.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 30.200,53 € συμπερ. ΦΠΑ 13%

ΦΟΡΕΑΣ Β.

Είδη οπωροπωλείου : 240 κιλά

Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 321,37 € συμπερ. ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης την 31/03/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/05/2016 και ώρα 15:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την 16/05/2016 και ώρα 11π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www . palin i . gr , ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ., στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας βαρύνει τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με αριθμό

συστήματος 22461.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 guests και κανένα μέλος