ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικής Υπηρεσίας
Βούλα 28.3.2016
Αριθ. Πρωτ.: 12277

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 14/04/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό απόφ. 464/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-04-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς επίσης στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 (Α1+Α1) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε υποχρεωτική κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.878,05 € ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 guests και κανένα μέλος