ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Βουλιαγμένη 19/12/2008
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.: 10954
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
Τηλέφωνα: 210-8963.636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου 4 παράγραφος 4, περίπτωση β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Ανακατασκευή παιδικής χαράς πλατείας 24ης Ιουλίου» συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008, έχει προϋπολογισμό 45.000€, (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%, των απροβλέπτων 15% και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7332.001

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για κατηγορία Οικοδομικών καθώς και όσες επιχειρήσεις ανήκουν στις αντίστοιχες τάξεις των Νομαρχιακών Μητρώων25.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οπο9ία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)26.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγγυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π. &Δ’ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 756,30€ (άρθρο 15 διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι και την 23/1/09 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ. – Πέμπτη, 8.00 – 13.00 και Παρασκευή  8.00-12.30. Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα Σαββάκη Έλλη τηλ.: 8960156 – 8960196.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 961 επισκέπτες και κανένα μέλος